خدمات مشاور سرمایه گذاری

بر اساس بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، مشاور سرمایه‌گذاری یک شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره میدهد. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، معمولا تحلیلگران و مشاوران متعددی دارد که پیشنهادها و سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس تحلیل و بررسی آنها به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهد.
سبدگردان اندیشه صبا در تاریخ 1401/09/15 موفق به اخذ مجوز مشاور سرمایه‌گذاری شد تا از این طریق، سطح خدمات قابل ارائه خود را گسترش دهد. از جمله خدمات مجاز سبدگردان اندیشه صبا در این حوزه عبارت است از:

  • اظهارنظر راجع به ارزش(قیمت) اوراق بهادار؛
  • توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛
  • مشاوره در زمینه‌ مدیریت ریسک؛
  • مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛
  • اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
  • مشاوره در زمینه‌ ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها؛
  • و سایرفعالیت‌هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارندۀ مجوز فعالیت مشاورۀ سرمایه‌گذاری، مجاز است به آن فعالیت‌ها مبادرت نماید.

خدمات ارزش‌گذاری سبدگردان اندیشه صبا در راستای تحقق یکی از موارد ذیل صورت میپذیرد:

جهت پرداخت مالیات
تغییر و اصلاح ساختار
ادغام و تملک
عرضه اولیه در بازار سرمایه

روند عملکرد سبدگردان اندیشه صبا :

ارزیابی شرکت :
ارزیابی وضعیت فعلی شرکت مورد بررسی
نیازسنجی شرکت
بررسی فرایند اصلاح یا تغییر ساختار شرکت
بررسی پتانسیل‌های بالقوه شرکت
ارزشیابی :
ارزشیابی شرکت براساس شرایط موجود
ایجاد یک پایگاه داده از تمامی مدارک و مستندات موجود
به کارگیری انواع مدل های ارزشیابی
ارائه گزارش نهایی به واحد مربوطه

شرکت های مرتبط