سبدگردانی اختصاصی

معرفی سبدگردانی اختصاصی

معرفی سبدگردانی:

مطابق با بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، سبدگردان عبارت است از ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع، ﺑـﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﻣﻲﭘﺮدازد. هم چنین بر اساس بند 33 ماده 1 همین قانون، ﺳﺒﺪ ﻣﺠﻤﻮعه داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﺷﻮد. در واقع سبدگردان یکی از انواع واسطه‌های مالی است که به عنوان نماینده سرمایه‌گذار و به نام سرمایه‌گذار به خرید و فروش اوراق بهادار مجاز می‌پردازد. این عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با موقعیت و سطح ریسک‌پذیری او، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. سنجش سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌‏گذار توسط کارشناس تحلیل‌گر شرکت و با کمک سؤالات استاندارد(که قبلا از طرف سازمان بورس اوراق بهادار طراحی گردیده) صورت می پذیرد و از این طریق وضعیت درآمدی و هزینه‌ سرمایه‌گذار، و هم چنین هدف او از سرمایه‌گذاری به تعیین سطح ریسک‌پذیری منجر خواهد شد. سرمایه‌گذار مختار است که نتیجه را بپذیرد یا خیر، در نهایت پس از توافق طرفین بر روی نتیجه، پرتفوی مناسب سرمایه‌گذار ایجاد خواهد شد. شرکت سبدگردان اندیشه صبا(سهامی خاص) در تاریخ 1399/12/09 به شماره ثبت 573949 با سرمایه 1.000 میلیارد ریال به ثبت رسید و در تاریخ 1400/03/01 موفق به اخذ مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار شد. شرکت سبدگردان اندیشه صبا خدمات سبدگردانی را مطابق با چارچوب‌های تعیین‌شده توسط سازمان بورس ارائه می‌کند. در این فرآیند ابتدا جلسه حضوری با مشتریان برگزار می‌شود و طی آن اطلاعات هر مشتری در قالب مجموعه‌ای از فرم‌ها و پرسشنامه‌ها‌ جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. پس از تعیین اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری مشتری، استراتژی‌ها و ترکیب بهینه سبد وی تعیین خواهد شد. با توجه به ماهیت بازار بورس، ترکیب این سبدها به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

رویه اجرایی سبدهای اختصاصی:

1. جلسه حضوری با مشتریان جهت معرفی شرکت سبدگردان و آشنایی با اهداف آنها، ارائه قرارداد و پرسشنامه تحمل ریسک مشتری(حقیقی و حقوقی) و اقدامات اولیه به منظور اخذ کد سبدگردانی اختصاصی؛
2. تحلیل پرسشنامه ریسک مشتری و آشنایی با میزان ریسک‌پذیری آن به منظور تدوین استراتژی های مختلف سرمایه‌گذاری برای مشتری؛
3. تشکیل سبد سرمایه‌‌گذاری بر مبنای گزارشات تیم تحلیل شرکت؛
4. ارزیابی بازدهی سبدهای اختصاصی و گزارش‌دهی به مشتریان سبدگردان در ادوار ماهانه.

پرسش های متداول

شرکت های مرتبط