بازدهی سبد

مدیریت دارایی در یک نگاه

دارایی تحت مدیریت

130+ هزارمیلیارد ریال

تعداد سرمایه گذاران

80+ هزار نفر

تعداد صندوق های سرمایه گذاری

4

مدیریت پرتفوی

2+ هزارمیلیارد تومان

صندوق های سرمایه گذاری

با ما بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید

وبلاگ

با ما از مهمترین و جدیدترین اخبار بازار سرمایه مطلع شوید