شرکت سبدگردان اندیشه صبا

تضاد منافع

بخش عمده درآمدهای شرکت سبدگردان اندیشه صبا از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد حاصل می‌گردد، لذا قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد می‌گردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. به همین دلیل کلیه عملیات شرکت در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران بوده و بدین جهت منافع سبدگردان و مشتری تضادی باهم ندارند. با این حال لازم به‌ذکر است برای رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، سبدگردان اندیشه صبا اولویت را به منافع مشتری می دهد. علاوه بر این مکانیزم‌هایی نیز جهت کنترل هرگونه تضاد منافع احتمالی در شرکت از قبیل گزارش دهی منظم به سازمان بورس و اوراق بهادار و شفاف سازی وضعیت معاملات و همچنین تدوین و پیاده‌سازی دستورالعمل محرمانگی و نگهداشت اطلاعات مشتریان به مرحله اجرا در آمده است.