شرکت سبدگردان اندیشه صبا

صورت مالی منتهی به 1399/12/30


تاریخ بارگزاری: 1400/04/28

دانلود

صورت مالی منتهی به 1400/03/31


تاریخ بارگزاری: 1400/04/28

دانلود

صورت مالی منتهی به 1400/06/31


تاریخ بارگزاری: 1400/07/28

دانلود

صورت مالی منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)


تاریخ بارگزاری: 1400/08/26

دانلود

صورت های مالی9 ماه منتهی به 1400/09/30


تاریخ بارگزاری: 1400/10/13

دانلود

صورت مالی سالیانه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)


تاریخ بارگزاری: 1401/01/29

دانلود

صورت مالی دوره شش ماهه منتهی به 1401/6/31(حسابرسی نشده)


تاریخ بارگزاری: 1401/7/20

دانلود

صورت مالی 6 ماه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)


تاریخ بارگزاری: 1401/08/23

دانلود