شرکای عمده سبدگردان

شرکای عمده سبدگردان
سهامدار درصد تملک
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 99/8
شرکت کارگزاری صبا تامین 0/05
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا 0/05
خدمات مدیریت صبا تامین 0/05
کارگزاری بیمه تامین آینده 0/05
جمع 100