شرکت سبدگردان اندیشه صبا

تیم اعضا سبدگردان اندیشه صبا

اعضا واحد مدیریت سمت مدارک حرفه ای
زهرا برنجچی نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری - مشاور تحلیلگری بازار سرمایه ، اصول بازار سرمایه ، مشاور عرضه و پذیرش ، معامله‌گری اوراق تامین مالی، بورس‌کالا، بورس انرژی و ابزار مشتقه، مدیریت نهاد های مالی
بهروز لشگری نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری - حسابدار
نماینده مجوز سبدگردانی - حسابدار
-
نفیسه ملک پور نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری - بایگان،
نماینده مجوز سبدگردانی – بایگان
-
محمد رضا قاسمی نژاد نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری - کارشناس اصول بازار سرمایه، معامله گری اوراق تامین مالی، بورس کالا، بورس انرژی و ابزار مشتقه
مریم حبیبی سیاهپوش نماینده مجوز مشاور سرمایه گذاری - تحلیل گر تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه
هادی قدیری نماینده مجوز سبدگردانی – مدیر سبد مدیریت سبد، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه
حبیب فرجی دانا نماینده مجوز سبدگردانی – مدیر سبد مدیریت سبد، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه
صفورا شاهینی نماینده مجوز سبدگردانی – مدیر سبد مدیریت سبد، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه
علیرضا باقری نماینده مجوز سبدگردانی – تحلیل گر مدیریت سبد، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه ، معامله گری اوراق تامین مالی، بورس کالا، بورس انرژی و ابزار مشتقه
ریحانه خیاطی داریان نماینده مجوز سبدگردانی – تحلیل گر تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، ، مدیریت نهاد های مالی ، مشاور عرضه و پذیرش
احمد رضا بابلی بهمئی نماینده مجوز سبدگردانی – تحلیل گر اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه