شرکت سبدگردانی اندیشه صبا

تیم مدیریت سبد

اعضا واحد مدیریت سبد سمت تحصیلات مدارک سابقه
هادی قدیری مدیر سبد کارشناسی ارشد مدیریت مالی، اصول بازار سرمایه، تحلیلگری بازار سرمایه، مدیریت سبد، ارزشیابی اوراق بهادار 3 سال سابقه کار در نهادهای مختلف مالی
هانیه جعفری سرپرست واحد تحلیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی اصول بازار سرمایه- تحلیلگری بازار سرمایه 4 سال سابقه کار در نهادهای مختلف مالی