شرکت سبدگردانی اندیشه صبا

تیم مدیریت سرمایه گذاری

اعضا واحد مدیریت سرمایه گذاری سمت تحصیلات مدارک حرفه ای سابقه
سیدعلی خسرو شاهی مدیر سرمایه گذاری کارشناسی ارشد مدیریت مالی اصول بازار سرمایه، معامله گری ابزار مشتقه، معامله گری بورس کالا 11 سال
هادی قدیری مدیر سبد کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیریت سبد ، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه 3 سال
هانیه جعفری کارشناس ارشد تحلیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، معامله گری بورس کالا و انرژی و ابزار مشتقه 5 سال
علیرضا باقری کارشناس اوراق بدهی کارشناسی ارشد مدیریت مالی تحلیلگری بازار سرمایه، معامله گری مشتقه ، انرژی، اوراق تامین مالی بورس کالا، اصول بازار سرمایه 3 سال
ریحانه خیاطی داریان کارشناس تحلیل کارشناسی مدیریت مالی اصول بازار سرمایه، مدیریت نهاد های مالی، مشاور عرضه و پذیرش، تحلیل گری 5 سال
مریم سیاه پوش حبیبی کارشناس تحلیل کارشناسی مدیریت مالی اصول بازار سرمایه، تحلیل گری 5 سال
احمد رضا بابلی بهمئی کارشناس تحلیل کارشناسی مدیریت مالی اصول بازار سرمایه، تحلیل گری 8 سال

تیم مدیریت مالی و اداری

اعضا واحد مدیریت مالی و اداری سمت تحصیلات مدارک حرفه ای سابقه
زهرا برنجچی مدیر مالی و اداری کارشناسی ارشد حسابداری اصول بازار سرمایه، مشاور عرضه و پذیرش، تحلیل گری، معامله گری، مدیریت نهاد های مالی 12 سال
بهروز لشگری کارشناس ارشد مالی صندوق و سبد کارشناسی حسابداری - 10 سال
نفیسه ملک پور کارشناس مالی صندوق و سبد کارشناسی مدیریت اجرایی - 5 سال
حسین صفری کارشناس ارشد اجرایی صندوق و سبد دانشجوی MBA بازار سرمایه - 6 سال
مرضیه حاجی جباری کارشناس اجرایی صندوق و سبد کارشناسی صنایع - 3 سال
حمیده نعمتی پارسا کارشناس اجرایی صندوق و سبد کارشناسی مدیریت بورس - 6 سال
سینا نجفی کارشناس مالی و اداری کارشناسی اقتصاد - 5 سال