شرکت سبدگردان اندیشه صبا

تیم مدیریت سرمایه گذاری

اعضا واحد مدیریت سرمایه گذاری سمت تحصیلات مدارک حرفه ای سابقه
سیدعلی خسرو شاهی مدیر سرمایه گذاری کارشناسی ارشد مدیریت مالی اصول بازار سرمایه معامله‌گری اوراق تامین مالی، بورس‌کالا، بورس انرژی و ابزار مشتقه 11 سال
حبیب فرجی دانا مدیر سبد کارشناسی ارشد اقتصاد مدیریت سبد ، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه 12 سال
صفورا شاهینی مدیر سبد کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیریت سبد ، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه 11 سال
هادی قدیری مدیر سبد کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیریت سبد ، تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه 3 سال
هانیه جعفری کارشناس ارشد تحلیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، معامله گری بورس کالا و انرژی و ابزار مشتقه 5 سال
علیرضا باقری کارشناس اوراق بدهی کارشناسی ارشد مدیریت مالی تحلیلگری بازار سرمایه، معامله گری مشتقه ، انرژی، اوراق تامین مالی بورس کالا، اصول بازار سرمایه 3 سال
ریحانه خیاطی داریان کارشناس تحلیل کارشناسی مدیریت مالی-MBA بازار سرمایه اصول بازار سرمایه، مدیریت نهاد های مالی، مشاور عرضه و پذیرش، تحلیل گری 5 سال
مریم حبیبی سیاهپوش کارشناس تحلیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی اصول بازار سرمایه، تحلیل گری 5 سال
احمد رضا بابلی بهمئی کارشناس تحلیل کارشناسی مدیریت مالی اصول بازار سرمایه، تحلیل گری 8 سال
محمد قاسمی نژاد کارشناس تحلیل کارشناسی مهندسی صنایع اصول بازار سرمایه معامله‌گری اوراق تامین مالی، بورس‌کالا، بورس انرژی و ابزار مشتقه 2 سال
فاطمه نمازی تازه کند کارشناس تحقیق و توسعه کارشناس ارشد اقتصاد - 3 سال

تیم مدیریت مالی و اداری

اعضا واحد مدیریت مالی و اداری سمت تحصیلات مدارک حرفه ای سابقه
زهرا برنجچی مدیر مالی و اداری کارشناسی ارشد حسابداری تحلیلگری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، مشاور عرضه و پذیرش ، معامله‌گری اوراق تامین مالی، بورس‌کالا، بورس انرژی و ابزار مشتقه مدیریت نهاد های مالی 12 سال
بهروز لشگری کارشناس ارشد مالی صندوق و سبد کارشناسی حسابداری - 10 سال
نفیسه ملک پور کارشناس مالی صندوق و سبد کارشناسی مدیریت اجرایی - 5 سال
احمد معصوم بیگی کارشناس مالی صندوق و سبد دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری - 3 سال
حسین صفری کارشناس ارشد اجرایی صندوق و سبد دانشجوی MBA بازار سرمایه - 6 سال
مرضیه حاجی جباری کارشناس اجرایی صندوق و سبد کارشناسی صنایع - 3 سال
فرزانه شیر دل کارشناس اجرایی صندوق و سبد کارشناسی ارشد اقتصاد - 3 سال
سینا نجفی کارشناس مالی و اداری کارشناسی اقتصاد - 5 سال