الزامات افشا

روابط تجاری سبدگردان با دیگران :

شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) به عنوان کارگزار معاملات شرکت سبدگردان اندیشه صبا مهمترین شریک تجاری این شرکت است. در حال حاضر به جز کارمزد معاملات در ازا ارائه خدمات کارگزاری در چارچوب قوانین و مقررات هیچ رابطه دیگری فی‌مابین دو شرکت وجود ندارد.


درآمدها و منافع سبدگردان ( به غیر از کارمزد دریافت از مشتری) :

هیچ منافعی به غیر از کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه سبدگردانی نصیب سبدگردان نمی شود.


منافع حاصل از ارایه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث :

ارائه خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث (به جز کارکنان شرکت)منافعی بوجود نمی‌آورد.