شرکت سبدگردانی اندیشه صبا

مجوز شماره مجوز تاریخ شروع اعتبار تاریخ پایان اعتبار
سبدگردانی 122/107297 1400/03/01 1404/04/11
مشاور عرضه اوراق بهادار در دست اقدام --- ---
مشاور پذیرش در دست اقدام --- ---

جهت مشاهده مجوزهای شرکت در سامانه نهادهای مالی کلیک کنید .