رویه محاسبه بازدهی

محاسبه بازدهی

به منظور ارائه‌ي روشي كه بتوان از طريق آن بازدهي سبدهاي اختصاصي و همچنين عملكرد سبدگردان را ارزيابي نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهاني تحت عناوين (الف) نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) و (ب) نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR)، استفاده مي‌شود كه چگونگي محاسبه‌ي اين دو روش تشريح مي‌شود. نرخ بازدهي پول وزني(MWRR) براي هر سبد اختصاصي محاسبه مي‌شود و به گونه‌اي طراحي شده تا بيانگر بازدهي هر سبد اختصاصي تحت مديريت سبدگردان باشد. نرخ بازدهي زمان وزني(TWRR) بيانگر بازدهي كل تمامي دارايي‌هاي تحت مديريت سبدگردان است و نشان مي‌دهد كه سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مديريت سبدهاي اختصاصي تحت مديريت خود، موفق به كسب بازدهي براي سرمايه‌گذاران شده‌است. به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران با توجه به بازدهي سبدگردان، مي‌توانند عملكرد سبدگردان را ارزيابي نموده و در مورد سپردن مديريت دارايي خود به سبدگردان تصميم‌گيري كنند.

1- روش محاسبه بازدهي سبد اختصاصي:

براي محاسبه بازدهي هر سبد اختصاصي از رابطۀ زير استفاده مي‌شود:

که در آن :

2- روش محاسبۀ بازدهي سبدگردان :

ابتدا كل دورۀ مورد نظر براساس تاريخ وقوع جريان‌هاي نقدي (افزايش سرمايه يا برداشت سرمايه‌گذار) و تاريخ انعقاد قرارداد جديد سبدگرداني يا تاريخ خاتمه يك قرارداد سبدگرداني به زير دوره‌هاي متعدد تقسيم مي‌شود. بنابراين اگر جريان ورودي و خروجي در n تاريخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپيوندند، در نتيجه كل دوره به 1 + n زير دوره تقسيم مي‌شود كه در آن زير دورۀ اول از ابتداي دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاريخ وقوع اولين جريان نقدي ادامه مي‌يابد و زير دورۀ دوم از تاريخ وقوع جريان نقدي اول شروع شده و تا تاريخ جريان نقدي دوم ادامه مي‌يابد و به همين ترتيب جريان نقدي دورۀ آخر از تاريخ وقوع آخرين جريان نقدي شروع شده و تا پايان دورۀ مورد نظر ادامه مي‌يابد. براي مثال به نمودار زير توجه شود:

پس از تقسيم كل دوره به زير دوره‌هاي موردنظر، بازدهي هر زير دورۀ nام به شرح زير محاسبه مي‌شود:

که در آن :

3- سالانه كردن نرخ‌هاي بازدهي :

براي سالانه كردن هريك از بازدهي‌هاي محاسبه‌شده از فرمول زير استفاده مي‌شود: